Põhikiri

I Üldsätted

1. Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Aedorkester (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

2. MTÜ Aedorkestri asukohaks on Tartu maakond, Kastre vald, Eesti vabariik.

3. Ühingu eesmärgiks on

a) Toimetulekuraskustega isikutele võimalikult iseseisvama elu võimaldamine.

b) Toimetulekuraskustega isikute täiend- ja ümberõppe korraldamine ning läbiviimine.

c) Toimetulekuraskustega isikutele tööharjutuste korraldamine, sobivate töökohtade loomine ja sellele kaasaaitamine, säilitamine ja stipendiumi maksmine.

d) Toimetulekuraskustega inimeste nõustamine, juhendamine ja toetamine.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab ühingu juhatus koosoleku otsusega. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.3. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

b) astub ühinguga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks

2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul

b) olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;

c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;

b) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma 2 kehtivad kontaktandmed;

IV. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine, 2/3 üldkoosoleku osalejatest

b) eesmärgi muutmine 9/10 liikmete nõusolekuga

c) juhatuse liikmete valimine

d) revisjoni valimine

e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine

f) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks

g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande jaa revisjonikomisjoni aruande kinnitamiseks

b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist teate liikmete meiliaadressile, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 30 protsenti ühingu liikmetest

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest

V. Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3 liiget

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse enamusliikmete nõusolek

5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad kord kahe kuu jooksul

VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustustega mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.